Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddslagen (1050/2018)
Upprättad 18.01.2021

Genom att använda vår webbplats tjänster godkänner du att dina uppgifter behandlas i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen. Om vi uppdaterar dataskyddsbeskrivningen och det sker väsentliga ändringar i den, berättar vi om det på vår hemsida. Den version som gäller vid var och en tidpunkt återfinns på vår hemsida https://www.schetelig.com/dataskyddsbeskrivning.

Registrets namn

Schetelig-koncernens kundregister

Re­gis­ter­an­sva­rig

Schetelig Oy
FO-nummer: 0113769-0
Tegelvägen 14, 01720 Vanda

Oy Ansari-Yhtymä
FO-nummer: 0162601-3
Ansaritie 35, 54510 Uro

Personer som handhar re­gis­te­rä­ren­den

Schetelig Oy
Paula Palmunen
Telefon: 040-55 18 534
E-post: paula.palmunen@schetelig.com

Oy Ansari-Yhtymä
Tuija Ruokolainen
Telefon: 040-72 04 991
E-post: tuija.ruokolainen@schetelig.com

Data­skydds­an­sva­rig

Schetelig-koncernen
CFO Jarmo Westervik
Telefon: 09-852 061
E-post: jarmo.westervik@schetelig.com

Kund­re­gist­rets da­ta­in­ne­håll

 • Kontaktuppgifter
  • Företagets namn och FO-nummer
  • Kontaktpersonens namn
  • Gatuadress, postnummer, postanstalt, land och tidszon
  • Språk
  • Telefonnummer, e-postadress
 • Försäljnings-/inköpsuppgifter

Grund för att hålla registret

Kundförhållande till Schetelig-koncernen. Vi samlar inte in personuppgifter om fysiska personer. Vi bedriver affärsverksamhet B-2-B, varvid motparten är en juridisk person, på vilken GDPR inte tillämpas.

Ändamålet vid behandling av företagsinformation är att hantera kundförhållandet, att implementera kundens och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt att behandla personuppgifter enligt personuppgiftslagen för att på grundval av kunduppgifterna rikta den registeransvariges reklam och/eller direktmarknadsföring via den registeransvariges medier och tjänster. Schetelig-koncernen har rätt att använda och utlämna uppgifter i registret för ett motiverat användningsändamål i enlighet med personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Re­gel­mäs­si­ga upp­giftskäl­lor

Uppgifter som givits av kunden och uppgifter som bildats i samband med tjänsten. Uppgifterna lagras automatiskt när användaren av registret lämnar uppgifterna eller använder en www.schetelig.com -tjänst.

Re­gel­mäs­sigt utlämnande av uppgifter

För direktmarknadsföringsändamål enligt 19 § personuppgiftslagen. Kunduppgifter säljs inte åt någon och de översänds inte till stater utanför Europeiska unionen. Våra samarbetspartners använder inte uppgifter för andra ändamål och utlämnar inte uppgifter åt tredje män.

Över­sän­dan­de av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Kundregistrets uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.

Principerna för skyddet av registret

Kundregistret är skyddat mot användning av utomstående. Användningen av registret är skyddad med personliga användarnamn och lösenord. Användarna är bundna av sekretessplikt. Åtkomst till registret har endast de arbetstagare i Schetelig-koncernen, vilkas arbetsuppgifter förutsätter behandling av de uppgifter som finns i registret. Arbetstagarna är bundna av tystnadsplikt.

Rätt till insyn

Var och en har rätt att veta vilka uppgifter om honom som har registrerats. Rätten till insyn är avgiftsfri en gång om året och när en person framlägger begäran skall han bevisa sin egen identitet antingen med ett e-autentiseringssystem som använder en tillförlitlig identifiering, genom att personligen förete ett identitetsbevis i vår koncerns kundservice eller med en egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad handling. Informationen ges på begäran skriftligt. Man kan lämna personliga begäranden om kontroll till Schetelig-koncernens kundservicepunkt, varifrån de sänds vidare.

Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

Den registrerade har rätt att begära att oriktiga uppgifter rättas.

Andra rättigheter i anslutning till be­hand­ling­en av per­son­upp­gif­ter

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudet skall riktas till den kontaktperson som ansvarar för registerärenden.

Cookies

Cookies är små textfiler, som lagras automatiskt på en dator eller terminal när en besökare besöker olika webbplatser. Vår nättjänst utnyttjar cookies, så att vi kan erbjuda vår tjänst i så användarvänlig och högklassig form som möjligt.

Vår webbplats använder programvaran Google Analytics för att samla in anonym statistik över webbplatsens användare i syfte att förbättra nättjänstens kvalitet. Programvaran lagrar bland annat information om vilken sida du besöker, hur länge du dröjer på webbplatsen, vilken väg du kom till webbplatsen och vilka länkar du klickar på.

Om du inte önskar att nättjänsten skall få information med hjälp av cookies, kan du förbjuda cookies i din webbläsare. Observera dock att nättjänsten då inte nödvändigtvis fungerar störningsfritt.